Obchodní podmínky

Obchodní společnosti CRUSSIS electrobikes s.r.o.

Úvodní ustanovení, uživatelský účet, uzavření kupní smlouvy, kupní cena a podmínky platby, odstoupení od kupní smlouvy

 • 1. 1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně stojí společnost CRUSSIS electrobikes s. r. o., IČO: 24819671, se sídlem K Březince 227/18, 182 00 Praha 8 – Březiněves, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 177265, jako prodávající (dále jen společnost „CRUSSIS“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Zákazník“).
 • 1.2 VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi společností CRUSISS a Zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu společnosti CRUSSIS provozovaného na internetové adrese www.crussis.cz (dále jen „e-shop“).
 • 1.3 VOP se nevztahují na smluvní vztahy mezi podnikateli.
 • 1.4 Od VOP se lze odchýlit ujednáním v kupní smlouvě.
 • 1.5 VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • 1.6 Znění VOP je společnost CRUSSIS oprávněna dle potřeby měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění VOP nejsou změnou VOP dotčeny.
 • 2.1 Na základě registrace Zákazníka provedené v e-shopu bude vytvořen uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“), který může Zákazník využívat k objednávání zboží. V případě, že to e-shop umožňuje, může Zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace.
 • 2.2 Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou společností CRUSSIS považovány za správné.
 • 2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které Zákazník nesmí sdělovat třetím osobám.
 • 2.4 Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • 2.5 Společnost CRUSSIS je oprávněna zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 po sobě jdoucích měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy.
 • 2.5 Společnost CRUSSIS upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na provádění údržby a aktualizací e-shopu.
 • 3.1 Zboží zobrazované v e-shopu nepředstavuje nabídku k uzavření a kupní smlouvy a společnost CRUSSIS není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně zobrazovaného zboží.
 • 3.2 E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti CRUSSIS uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 3.3 V e-shopu jsou obsaženy dále též informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
 • 3.4 Pro objednání zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • 3.4.1 objednávaném zboží (objednávané zboží vloží Zákazník do nákupního košíku),
  • 3.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  • 3.4.3 způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  • 3.4.4 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“)
 • 3.5 Před zasláním objednávky společnosti CRUSSIS je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti CRUSSIS stiskem tlačítka „Přidat do košíku“. Údaje uvedené v objednávce jsou společností CRUSSIS považovány za správné. Společnost CRUSSIS po podání objednávky zašle Zákazníkovi elektronickou poštou potvrzení o tom, že objednávku obdržela. Následně pak společnost CRUSSIS zašle Zákazníkovi elektronickou poštou zprávu o tom, zda objednávku přijímá či nikoli.
 • 3.6 Společnost CRUSSIS je oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • 3.7 Kupní smlouva mezi společností CRUSSIS a Zákazníkem je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) zaslaného Zákazníkovi elektronickou poštou. V případě, že společnost CRUSSIS oznámí Zákazníkovi, že objednávku nepřijímá nebo Zákazníkovi v reakci na objednávku nezašle žádnou zprávu, k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 • 3.8 Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • 4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy je Zákazník oprávněn uhradit společnosti CRUSSIS některým z níže uvedených postupů:
  • 4.1.1 v hotovosti při osobním odběru zboží na adrese CRUSSIS elextrobikes s.r.o., P3 Logistic Park Praha D8, Parkerova 621, Klecany 250 67;
  • 4.1.2 v hotovosti na dobírku v místě určeném Zákazníkem v objednávce;
  • 4.1.3 bezhotovostně převodem na účet společnosti CRUSSIS č. 2106040747/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (dále jen „účet společnosti CRUSSIS“);
  • 4.1.4 bezhotovostně platební kartou.
 • 4.2 Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit společnosti CRUSSIS také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 • 4.3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • 4.4 V případě bezhotovostní platby převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu dle platebních instrukcí společnosti CRUSSIS, zejména uvést variabilní symbol platby. V případě jakékoli bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhradit kupní cenu před odesláním zboží nebo před jeho osobním odběrem. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije. Závazek Zákazníka uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti CRUSSIS.
 • 4.5 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté společností CRUSSIS Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
 • 4.6 Společnost CRUSSIS vystaví Zákazníkovi po uhrazení kupní ceny zboží daňový doklad – fakturu, který mu zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.
 • 5.1 Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu.
 • 5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V.1 VOP, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být společnosti CRUSSIS odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 • 5.3 Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@crussis.cz.
 • 5.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V.2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být společnosti CRUSSIS vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží společnosti CRUSSIS, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
 • 5.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V.2 VOP vrátí společnost CRUSSIS peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy ze strany Zákazníka, a to stejným způsobem, jakým je od Zákazníka přijala. Společnost CRUSSIS je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Společnost CRUSSIS však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než jí Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží společnosti CRUSSIS odeslal.
 • 5.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je společnost CRUSSIS oprávněna jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.
 • 5.7 Do doby převzetí zboží Zákazníkem je společnost CRUSSIS oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí společnost CRUSSIS Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.
 • 5.8 Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi společností CRUSSIS a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím společnosti CRUSSIS vrátit i poskytnutý dárek.

rezervace produktu, potvrzení registrace, přeprava a dodání zboží, práva z vadného plnění, další práva a povinnosti smluvních stran

 • 6.1 Zájemce si může prostřednictvím volby „Rezervovat na prodejně“ zarezervovat vybrané elektrokolo u konkrétního autorizovaného prodejce, které mu provozovatel webu nabízí v sekci „Prodejní místa“. Takto rezervované elektrokolo si může ve lhůtách k tomu určených návštěvník nechat představit a prohlédnout u autorizovaného prodejce elektrokol CRUSSIS, kterého zvolil. Délku nebo termín rezervace vybraného elektrokola si zájemce sjednává přímo s prodejcem, který ho bude prostřednictvím emailové adresy nebo telefonicky kontaktovat obratem poté, co obdrží od provozovatele webu informaci o žádosti o rezervaci zboží na jeho prodejně. Pokud se zájemce rozhodne rezervované elektrokolo zakoupit od zvoleného autorizovaného prodejce, může tak učinit přímo na adrese konkrétního autorizovaného prodejce elektrokol CRUSSIS, kterého si zvolil a sjednat koupi vybraného elektrokola přímo s prodejcem dle podmínek právě tohoto prodejce.
 • 7.1 Rezervaci vybraného elektrokola a jeho dostupnost u autorizovaného prodejce elektrokol CRUSSIS potvrzuje provozovatel webu, a to prostřednictvím emailové adresy, kterou zájemce o rezervaci poskytnul prostřednictvím rezervačního formuláře provozovatele webu, nebo telefonicky.
 • 7.2 Zájemce o rezervaci bere na vědomí, že prodávající může žádost o rezervaci odmítnout.
 • 7.3 V případě, že autorizovaný prodejce nebude schopen rezervované elektrokolo připravit ve sjednané lhůtě pro tuto rezervaci, v souladu s dohodou mezi provozovatelem a autorizovaným prodejcem, nabídne prodejce zájemci neprodleně náhradní termín.
 • 7.4 Zrušení/storno rezervace ze strany zájemce může zájemce uskutečnit zasláním oznámení prodejci prostřednictvím oficiální emailové adresy tohoto prodejce nebo uplynutím sjednané doby/termínu pro rezervaci
 • 7.5 Se zrušením rezervace ze strany zájemce není spojena žádná sankce
 • 8.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • 8.2 Je-li společnost CRUSSIS podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít zboží při dodání.
 • 8.3 V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 8.4 Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.
 • 8.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky společnosti CRUSSIS, jsou-li jí vydány.
 • 9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).
 • 9.2 Společnost CRUSSIS odpovídá Zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména společnost CRUSSIS odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal:
  • 9.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které společnost CRUSSIS popsala nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy,
  • 9.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost CRUSSIS uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • 9.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo 9.2.4 provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • 9.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
  • 9.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 9.3 Ustanovení uvedená v čl. VII.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo z důvodu opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním u použitého zboží.
 • 9.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • 9.5 Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u společnosti CRUSSIS na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy společnost CRUSSIS obdržela od Zákazníka reklamované zboží.
 • 9.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností společnosti CRUSSIS za vady může upravit reklamační řád.
 • 10.1 Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • 10.2 Společnost CRUSSIS není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
 • 10.3 Mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků zajišťuje společnost CRUSSIS prostřednictvím elektronické adresy info@crussis.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle společnost CRUSSIS na elektronickou adresu Zákazníka.
 • 10.4 PV souladu s ust.§14, zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění Vás informujeme, že subjektem pro oblast řešení mimosoudních sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.
 • 10.5 Společnost CRUSSIS je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 10.6 Zákazník na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností.

ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies, doručován, závěrečné ustanovení

 • 11.1 Ochrana osobních údajů Zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 11.2 Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (společně dále jen „osobní údaje“).
 • 11.3 Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností CRUSSIS, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů společností CRUSSIS také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy a lze jej kdykoli odvolat. Dále má Zákazník právo odmítnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
 • 11.4 Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené v e-shopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost CRUSSIS o změně ve svých osobních údajích.
 • 11.5 Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje společností CRUSSIS bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám.
 • 11.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou k plnění účelu zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 • 11.7 Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 11.8 V případě, že by se Zákazník domníval, že společnost CRUSSIS provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • 11.8.1 požádat společnost CRUSSIS o vysvětlení,
  • 11.8.2požadovat, aby společnost CRUSSIS odstranila takto vzniklý stav.
 • 11.9 Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost CRUSSIS povinna tuto informaci předat. Společnost CRUSSIS má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • 12.1 zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem společnosti CRUSSIS a obchodních sdělení na svou elektronickou adresu.
 • 12.2 Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v e-shopu možné provést a závazky společnosti CRUSSIS z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 • 13.1 Zákazníkovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou v objednávce.
 • 14.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 14.2 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
 • 14.3 Kupní smlouva včetně VOP je archivována společností CRUSSIS v elektronické podobě a není přístupná.
 • 14.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 • 14.5 Kontaktní údaje společnosti CRUSSIS:
  • 14.5.1 adresa pro doručování: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8
  • 14.5.2 adresa elektronické pošty: info@crussis.cz
  • 14.5.3 telefon: +420 283 101 361.
V Praze dne 1. března 2015
Vybrané produkty k porovnání
0/5